word

Photo by Kay Asante on Unsplash "Shadetree mechanic" -> nghĩa là thợ máy sửa xe trong điều kiện vật tư, thiết bị tối thiểu, th...

phrase

Photo by Alexandre Boucher on Unsplash "Become hip to (someone or something)" -> nghĩa là nhận biết về điều gì. Ví dụ The ener...

phrase

Photo by Mark Paton on Unsplash "Assault the ear" = công kích đôi tai -> nghĩa là âm thanh lớn, gây khó chịu.  Ví dụ At first,...