funny

dân làng bihar mang xác đến ngân hàng để đòi tiền hỏa táng... ----- Villagers in Bihar took a man’s corpse (tử thi) to the bank to withdraw ...

quote

đúng dáng đứng bến tre rồi... :) Photo by kevin turcios on Unsplash . To see the right and not to do it is cowardice.  ~ Confucius Hèn nhát...