word

Photo by Martin Péchy on Unsplash "An uphill task" có uphill là khó khăn, vất vả -> cụm từ này nghĩa là nhiệm vụ khó khăn, đầy...