phrase

Avery Evans on Unsplash "Go into hock" -> nghĩa là rơi vào hoàn cảnh nợ nần. Ví dụ Tacklife is this crazy company that produces...

phrase

Annie Spratt on Unsplash "Hock a loogie" -> nghĩa là ho và khạc đờm.  Ví dụ For example, the other day someone told me they wer...

word

Photo by  Adrien King "Veg-out" = làm cho hả, trút ra hết -> nghĩa là thư giãn, tận hưởng. Ví dụ Located in the tranquil Gated ...

phrase

loly galina on Unsplash "So, sue me!" = có giỏi thì kiện đi -> nghĩa là câu thách khi bị chỉ ra sai lầm. Ví dụ So yes, I’m guil...

word

Photo by  Zoltan Tasi "X ray eyes" = ánh mắt tia X -> nghĩa là có thể nhìn thấu, biết rõ nội tình vấn đề gì, thường dùng trong ...

phrase

Mark Fletcher-Brown on Unsplash "On a whim" -> nghĩa là ý chợt nảy ra, tùy hứng. Ví dụ The offering will still comprise (bao gồ...

phrase

Allef Vinicius on Unsplash "Roll (one's) eyes" = đảo mắt -> nghĩa là biểu hiện của sự bực tức, khó chịu, thiếu kiên nhẫn, ...

phrase

Mariya Oliynyk on Unsplash "Feel no pain" = không thấy đau -> nghĩa là say rượu, bia. Ví dụ  He drank the whole thing, and he&...

word

Jon Tyson on Unsplash "Midlife crisis" -> nghĩa là tình trạng lo lắng tuổi trung niên, khủng hoảng tuổi trung niên. Ví dụ Boris...