word

Gift Habeshaw on Unsplash "Blamestorming" -> nghĩa là cố tìm chứng cớ để đổ lỗi, trái với brainstorming là cố tìm giải pháp. Ví...