word

Jose Pedro Ortiz on Unsplash "Smart alec" -> nghĩa là người cố tỏ ra thông minh, trả lời câu hỏi theo kiểu khôn lỏi khiến người...

word

Kitera Dent on Unsplash "Doubting Thomas" = Thomas nghi ngờ -> nghĩa là người không bao giờ tin vào bất kỳ điều gì nếu như khô...

word

Ethan Robertson on Unsplash "Indian summer" = mùa hè Ấn Độ -> nghĩa là giai đoạn thời tiết ấm, dễ chịu thỉnh thoảng xuất hiện v...

word

Sinitta Leunen on Unsplash "A young Turk" -> nghĩa là người trẻ nóng lòng muốn thay đổi hệ thống/chế độ. Ví dụ From time to tim...

phrase

Tôi sẽ là triệu phú vào năm 30 tuổi! Photo courtesy: Helen Orozco "Salt away" = ướp muối -> nghĩa là để dành, tiết kiệm (tiền)....