"Keep your eyes peeled" nghĩa là gì?

Một quả bí ngô được làm thành chiếc đèn lồng, thường gọi là đèn ma chơi trong Lễ Halloween. Ảnh: BBC

Cụm từ 'To keep your eyes peeled' (giữ cho mắt bạn không bị che) có nghĩa là cảnh giác và coi chừng ai/điều gì.

Ví dụ
John told me he'd meet us in the mall. Just keep your eyes peeled.
We need to follow signs for the motorway, so keep your eyes peeled.
Mum will be home any minute. Keep your eyes peeled whilst I tidy up!

Xin lưu ý
Cụm từ 'To keep your nose out' (đừng chõ mũi vào) nghĩa là hãy chỉ quan tâm đến việc của bạn thôi, không xen vào chuyện người khác.

This has got nothing to do with you. Keep your nose out!

Thực tế thú vị:
Một chiếc đèn ma chơi (jack-o'-lantern) hiện đại thường là một quả bí ngô được chạm khắc, gắn liền chủ yếu với Lễ hội Halloween. Đầu quả bí được cắt ra, và ruột bên trong bị bỏ đi. Một hình ảnh, thường là một khuôn mặt quái dị, được chạm khắc. Tên jack-o'-lantern gắn với văn hóa dân gian Ailen về 'Jack keo kiệt'- người chơi khăm ma quỷ.
Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc