Journey in Life: quote
Showing posts with label quote. Show all posts
Showing posts with label quote. Show all posts

Saturday, May 26, 2018

Chính phụ nữ đối xử tệ với nhau

Jane Fonda and Anita Pallenberg in Barbarella. Photo credit pinimg.com.

The greatest tyrants over women are women.
~ William Makepeace Thackeray

= tàn ác nhất với phụ nữ chính là phụ nữ

Tuesday, February 20, 2018

Tự do theo đuổi ước mơ

Photo courtesy pxhere.com.

Most men, even in this comparatively free country, through mere ignorance and mistake, are so occupied with the factitious cares and superfluously coarse labors of life that its finer fruits cannot be plucked by them.
~ Henry David Thoreau

Hầu hết mọi người, ngay cả khi ở đất nước tương đối tự do này, chỉ do thiếu hiểu biết/nông cạn và sai lầm, luôn quá bận rộn vì những mối quan tâm không thật và những việc lặt vặt, phù phiếm khiến họ không thể đạt được những thành quả tốt đẹp hơn.

Tuesday, January 2, 2018

Sự khác biệt "mười mươi"

Photo courtesy David Goehring.

If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man.
~ Mark Twain

Nếu bạn cho một con chó đói ăn và nuôi nó béo tốt, nó sẽ không cắn bạn. Đây là sự khác biệt rõ rệt giữa chó và người.

Bài trước: Chót "ăn trái cấm"

Chót "ăn trái cấm"

Photo courtesy David Blackwell.

Adam was but human—this explains it all. He did not want the apple for the apple's sake; he wanted it only because it was forbidden.
~ Mark Twain

Adam rõ là con người - điều này giải thích tất cả. Anh ta không muốn quả táo vì chính nó; mà chỉ muốn nó vì nó bị cấm.

Bài trước: Dẫu có lỗi lầm

Monday, January 1, 2018

Happy New Year 2018!

If you don't get what you want, it's a sign either that you did not seriously want it, or that you tried to bargain over the price.
~ Rudyard Kipling

Nếu bạn không đạt được điều mình muốn, có nghĩa là bạn không thực sự muốn nó, hoặc quá xét nét về giá.

view, near my (new) house
tân niên - tân gia :)

Happy New Year 2018!

first lunch at new house
enjoy new house

Friday, October 27, 2017

Dẫu có lỗi lầm

Quan hệ sâu, rộng, thường xuyên... khăng "khít" :). Photo courtesy Michael Thuemmler.

Success does not consist in never making mistakes, but in never making the same one a second time.
~ George Bernard Shaw

Thành công không phải là không bao giờ phạm sai lầm, mà là không bao giờ phạm phải vẫn sai lầm đó lần thứ hai.

Bài trước: Dốc hết trái tim

Thursday, October 5, 2017

Dốc hết trái tim

Photo courtesy dave.see.

A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best.
~ Ralph Waldo Emerson

Con người được khuây khỏa và vui tươi khi dốc hết trái tim vào công việc và làm hết sức mình.

Thursday, August 31, 2017

Có thật tiền không phải là tất cả?

Happy family. Photo courtesy Paul Sableman.

Money isn't everything but it sure keeps you in touch with your children.
~ J. Paul Getty

Tiền không phải là tất cả nhưng chắc chắn nó giúp giữ con cái ở gần.

Sunday, August 20, 2017

Mỗi người một quá khứ

Les Miserables - Dress Rehearsal. Photo courtesy PSteven Pisano.

Every saint has a past and every sinner has a future.
~ Oscar Wilde

Mỗi thánh nhân có một quá khứ, mỗi tội đồ có một tương lai.

Saturday, August 5, 2017

Nguyên tắc ngoại giao


Diplomacy, n.: The patriotic art of lying for one's country.
~ Ambrose Bierce

Ngoại giao: nghệ thuật lừa dối mang danh ái quốc.

Monday, May 1, 2017

Nguyên tắc sống của người thông minh

Photo courtesy torbakhopper.

I make it a rule never to smoke while I'm sleeping.
~ Mark Twain

Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ hút thuốc khi đang ngủ.

Bài trước: Quyết xây dựng Chính phủ trong sạch

Quyết xây dựng Chính phủ trong sạch

Photo courtesy home thods.

We have the best government that money can buy.
~ Mark Twain

Chúng ta có chính quyền tốt nhất mà tiền có thể mua được.

Cần thể hiện rõ chính kiến?

Photo courtesy Thaya nanth.

I don't like to commit myself about heaven and hell - you see, I have friends in both places.
~ Mark Twain

Tôi không muốn nói ra ý nghĩ của mình về thiên đường và địa ngục - bạn thấy đấy, tôi có bạn bè ở cả hai nơi.

Thế nào là yêu nước?

Photo courtesy mw238.

Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.
~ Mark Twain

Yêu nước là ủng hộ đất nước mình mọi lúc, và chỉ ủng hộ chính quyền khi nó xứng đáng mà thôi.

Làm điều đúng vì nó đúng

Photo courtesy The Manic Macrographer.

Always do right. This will gratify some people and astonish the rest.
~ Mark Twain

Luôn làm điều đúng. Điều đó sẽ làm vừa lòng một số người và làm ngạc nhiên những người còn lại.

U đầu vì sách nhầu

Photo courtesy House GOP Leader.

Reader, suppose you were an idiot. And suppose you were a member of Congress. But I repeat myself.
~ Mark Twain

Bạn đọc, hãy giả sử mình là một thằng ngốc. Và giả sử mình là nghị sĩ Quốc hội. Ôi, tôi tự lặp lại chính mình mất rồi.

Chiếc áo làm nên thầy tu

Khỏa thân cũng khiến xã hội rối loạn chứ nhỉ? Photo courtesy Hans Splinter.

Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society.
~ Mark Twain

Chiếc áo làm nên thầy tu. Người trần truồng chẳng có tí ảnh hưởng nào đối với xã hội cả.

Con gà cục tác lá chanh

Photo courtesy Karen Jackson.

Noise proves nothing. Often a hen who has merely laid an egg cackles as if she had laid an asteroid.
~ Mark Twain

Ồn ã chẳng chứng tỏ điều gì. Chỉ có con gà mái khi đẻ mỗi quả trứng mới cục tác như thể đẻ ra một tiểu hành tinh.

Friday, April 7, 2017

Biết tin ai bây giờ

Beatrice de Rothschild's villa on the Côte d'Azur, France.

Where large sums of money are concerned, it is advisable to trust nobody.
~ Agatha Christie

Khi liên quan tới một khoản tiền lớn, tốt nhất là chẳng tin ai cả.

Bài trước: Hai cách học tập

By revelation studios - revelation studios, CC BY-SA 3.0, Link

Thursday, April 6, 2017

Hai cách học tập

Stand With Malala. Photo courtesy ITU Pictures.

A man only learns in two ways, one by reading, and the other by association with smarter people.
~ Will Rogers

Người ta có hai cách để học hỏi. Một là đọc sách và hai là gần gũi với những người khôn ngoan hơn mình.