Journey in Life: quote

Search This Blog

Showing posts with label quote. Show all posts
Showing posts with label quote. Show all posts

Wednesday, January 13, 2021

Tưởng thế nào

đúng dáng đứng bến tre rồi... :) Photo by kevin turcios on Unsplash.


To see the right and not to do it is cowardice. 
~ Confucius

Hèn nhát chính là nhìn thấy điều đúng mà không dám làm.

Bài trước: Chọn bạn mà chơi

Monday, January 11, 2021

Chọn bạn mà chơi

chân ngắn đừng chơi với bọn chị... :) Photo by Katarzyna Grabowska on Unsplash.

Never contract friendship with a man that is not better than thyself.
~ Confucius

Đừng bao giờ kết giao với người bất tài hơn mình.


Sunday, January 3, 2021

Thật đáng xấu hổ

Photo by Max Böhme on Unsplash.

In a country well governed, poverty is something to be ashamed of. In a country badly governed, wealth is something to be ashamed of.
~ Confucius

Thật là điều đáng xấu hổ khi nghèo khổ trong một đất nước được quản lý tốt, và giàu sang trong một đất nước bị quản lý tồi.

Bài trước: Bão nổi lên rồi

Sunday, December 27, 2020

Bão nổi lên rồi


When anger rises, think of the consequences.
~ Confucius

Khi nổi giận, hãy nghĩ đến hậu quả.

Bài trước: Xin đừng

Wednesday, December 23, 2020

Xin đừng

Photo by yoo soosang on Unsplash.

Never give a sword to a man who can't dance.
~ Confucius

Đừng bao giờ đưa kiếm cho một người không biết khiêu vũ.

Tuesday, December 22, 2020

3 cách đơn giản giúp bạn thông minh hơn mỗi ngày

Photo by Max Bender on Unsplash.

By three methods we may learn wisdom: First, by reflection, which is noblest; Second, by imitation, which is easiest; and third by experience, which is the bitterest.
~ Confucius

Ba cách để có được sự khôn ngoan: thứ nhất, bằng việc suy tư, điều cao quý nhất; thứ hai, bằng cách bắt chước, điều dễ nhất; và thứ ba theo kinh nghiệm, điều cay đắng nhất.

Bài trước: Mở rộng trái tim

Monday, December 21, 2020

Mở rộng trái tim

Photo by Kevin Xie on Unsplash.

Wherever you go, go with all your heart. 
~ Confucius

Dù đi bất kỳ đâu, hãy tới đó bằng cả trái tim.

Bài trước: Viên ngọc xanh

Sunday, December 20, 2020

Viên ngọc xanh

Photo by Daniel Kunz on Unsplash.

Better a diamond with a flaw than a pebble without.
~ Confucius

Thà là viên ngọc có tì vết còn hơn là viên sỏi hoàn hảo.

Bài trước: Bậc trí giả

Friday, December 18, 2020

Bậc trí giả

Photo by Oladimeji Ajegbile from Pexels.

To know what you know and what you do not know, that is true knowledge.
~ Confucius

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy là biết vậy.

Thursday, December 17, 2020

Em có nhìn thấy không?

Photo by Derek Duran on Unsplash.

Everything has beauty, but not everyone sees it.
~ Confucius

Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.

Wednesday, December 16, 2020

Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc đời

Photo by Niyas Khan on Unsplash.

When it is obvious that the goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps. 
~ Confucius

Khi rõ ràng là không thể đạt được mục tiêu, đừng điều chỉnh mục tiêu, hãy điều chỉnh các bước hành động.

Tuesday, December 15, 2020

Người trẻ cũng hay... quên

Photo by Karolina Grabowska from Pexels.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
~ Confucius

Tôi nghe rồi quên. Tôi thấy sẽ nhớ. Tôi làm và hiểu.

Bài trước: Thoải mái đi

Monday, December 14, 2020

Thoải mái đi

Life is really simple, but we insist on making it complicated. 
~Confucius

Cuộc sống thực sự đơn giản, nhưng chúng ta nhất quyết làm cho nó phức tạp.

Bài trước: Lạc lối

Saturday, December 12, 2020

Lạc lối

Photo by Ben White on Unsplash.

He who learns but does not think, is lost! He who thinks but does not learn is in great danger. 
~ Confucius

Ai học mà không suy nghĩ, thì lạc lối! Ai suy nghĩ mà không học thì gặp nhiều nguy hiểm.

Thursday, November 26, 2020

Cây cao tỏa bóng

Photo by William Zhang on Unsplash.

A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in. 
~ Greece proverb

Một xã hội sẽ tốt đẹp khi những người lớn trồng nên những cái cây mà họ biết rằng mình sẽ không bao giờ ngồi dưới bóng mát của nó.

Saturday, October 31, 2020

Quá khứ là ảo ảnh

Photo by Man Chung on Unsplash

The past is an illusion. You must learn to live in the present and accept yourself for what you are now. What you lack in flexibility and agility you must make up with knowledge and constant practice.
~ Bruce Lee

Quá khứ là ảo ảnh. Bạn phải học cách sống trong hiện tại và chấp nhận những ưu khuyết của bản thân. Nếu bạn thiếu tính linh hoạt và sự nhanh nhẹn, cần phải bù đắp bằng kiến thức và tập luyện liên tục.

Bài trước: Happy Valentines Day

Wednesday, October 28, 2020

Để giỏi giang hơn trong công việc


The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential... these are the keys that will unlock the door to personal excellence.
~Confucius

Ý chí chiến thắng, khát vọng thành công, sự thôi thúc phát huy hết khả năng ở bạn... đó là những yếu tố làm nên bậc kỳ tài.

Tuesday, September 15, 2020

Nói ít thôi, hãy làm đi

Photo by Jason Hogan on Unsplash

A superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions.
~ Confucius

bậc trí nhân nói ít, làm nhiều.

Thursday, September 3, 2020

Đừng nghĩ mình dạy được ai


triết gia socrates cũng chỉ dám nói là giúp họ tự suy nghĩ mà thôi.

'I cannot teach anybody anything. I can only make them think'
~ Socrates

Saturday, August 29, 2020

Ước nguyện đầu xuân

“My choice early in life was either to be a piano player in a whorehouse or a politician. And to tell the truth, there's hardly any difference.” 
― Harry S. Truman

“Khi mới vào đời, tôi không hề muốn là một nhạc công dương cầm trong nhà thổ hay là một chính trị gia. Mà thật ra, hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào”.

Popular Now