Quan hệ biện chứng giữa đạo đức và cái đẹp

AARN GIR, unsplash.

"If you kill a cockroach you are a hero. If you kill a butterfly, you are bad. Morality has aesthetic criteria."

~ Friedrich Wilhelm Nietzsche

giết gián là anh hùng, giết bướm là côn đồ, đạo đức cũng mang tính thẩm mỹ...
Tags: quote

Post a Comment

Tin liên quan

    Tài chính

    Trung Quốc