Journey in Life: "A whole new ball game" nghĩa là gì?

Sunday, December 16, 2012

"A whole new ball game" nghĩa là gì?

Nông dân Trung Quốc Liu Qiyuan nhìn ra từ 'khoang sinh tồn' (survival pod) của mình. Ảnh: Ed Jones

'A whole new ball game' là một tình huống khác biệt hoàn toàn so với bất cứ điều gì đã xảy ra trước đó.

Ví dụ
I thought I was good at speaking English in terms of day-to-day conversation. But working as a professional translator is a whole new ball game; I have to be much more accurate.
Tom says working as a manager for the first time is a whole new ball game.
I used to go jogging every weekend, but running marathons is a whole new ball game.

Xin lưu ý
Một cụm từ khác 'get the ball rolling', có nghĩa là bắt đầu khởi sự điều gì.

After a long time planning the project, it feels great to finally get the ball rolling.
I really don't exercise enough and want to get fit. If I go to the gym once a week, that should get the ball rolling.

Thực tế thú vị:
Theo một giải thích lịch của người Maya cổ đại, thế giới sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Trong trường hợp thật sự như vậy, một nông dân Trung Quốc, ông Liu tuyên bố có giải pháp: 'khoang sinh tồn' của mình, có thể chịu được sóng cao 1.000-mét và mang theo 14 người cùng lúc. Những chiếc 'khoang' (pod) này cũng được trang bị bình dưỡng khí, thực phẩm và nước.

No comments:

Post a Comment