Journey in Life: Ba chân bốn cẳng

Wednesday, October 30, 2013

Ba chân bốn cẳng

As fast as one's legs could carry one
April 2011 SOSH Run. Photo courtesy West Point - The U.S.

Bài trước: Trên đe dưới búa

"It never rains but it pours" nghĩa là gì?
"Without a Leg to Stand on" nghĩa là gì?
"To give a leg up" nghĩa là gì?

No comments:

Post a Comment