word

Photo courtesy Jason Wharam . ' To tower over ' ai đó hay vật gì, có nghĩa là cao hơn rất nhiều so với người, vật đó. V...