Biến đam mê thành nghề

The sky is not the limit. Photo courtesy ufv.

Don't let life randomly kick you into the adult you don't want to become.
~ Chris Hadfield, astronaut

Đừng để cuộc sống một cách ngẫu hứng "đá" bạn thành người mà bạn không muốn trở thành.
Tags: quote

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục