Journey in Life: 02/06/14

Search This Blog

Thursday, February 6, 2014

Life is like a coin

Photo courtesy David Blackwell.

"Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once".
Đời người như một đồng xu, tiêu xài theo cách nào là tùy ý bạn, nhưng bạn chỉ tiêu nó được một lần thôi.
~ Lillian Dickson

Previous post: Stop beating yourself up

Popular Now