travel

4 người bạn trung học, chung tiền mua mảnh đất, rồi cho các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thuê lại... ...

travel

đây là một accelerator = start-up school ở Đài Trung Bài trước: Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp Đài Trung