Journey in Life: 05/07/14

Search This Blog

Wednesday, May 7, 2014

"To the hilt" nghĩa là gì?

And they take American Express. Photo courtesy Peretz Partensky.

Thành ngữ 'to the hilt' có một từ mới là hilt, nghĩa là cái cán gươm hay cán dao găm. Khi một con dao được đâm vào lút đến tận cán thì cái cán dao chỉ là phần còn lại mà người ta trông thấy. Thành ngữ này được dùng lần đầu tiên vào năm 1687, và nghĩa bóng của nó là đến tận mức tối đa, hay hoàn toàn.

Ví dụ
Some Americans could not have been in worse financial trouble last year. After borrowing (vay) too much money, they found they couldn't pay back what they owed (nợ). As a result, 1.6 million individuals filed for bankruptcy (khai phá sản). They felt they had no choice because they were in debt to the hilt (mắc nợ đìa xác pháo).

Credit (tín dụng) is a wonderful thing if you’re careful (thận trọng). That’s why I only have one credit card. My sister, on the other hand, has several. Sometimes she doesn’t realize how much she’s charged (trả tiền bằng thẻ tín dụng). Then the credit card bills arrive and she’s stressed (căng thẳng) to the hilt!

Huyền Trang
VOA

Popular Now