Thành công là một quá trình

Photo courtesy milena mihaylova.

Success is a process that continues, not a status that you reach. If you are alive, there are lessons to be learned.
~ Denis Waitley

Thành công là một quá trình, không phải là một địa vị mà bạn đạt được. Nếu bạn còn sống, luôn còn có những điều có thể học.

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục