Dấu hiệu của tuổi trẻ đã qua

Photo courtesy Jake Stimpson.

One of the signs of passing youth is the birth of a sense of fellowship with other human beings as we take our place among them.
~ Virginia Woolf

Một trong những dấu hiệu của tuổi trẻ đã qua là sự nảy sinh ý thức tình bằng hữu giao hảo với những người khác khi chúng ta giao thiệp với họ.

Tags: quote

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục