"Up in arms" nghĩa là gì?

Country Women's Association rally against coal seam gas. Photo courtesy Max Phillips.

'Up in arms' tức là rất tức giận, nổi loạn (very angry, rebellious), thường nói về thái độ (phản đối, bất mãn) của người dân đối với chính quyền hay các đại công ty, khi họ thực hiện những dự án không tính đến/bất chấp/làm phương hại đến lợi ích của người dân.

Ví dụ
Albany locals up in arms over waste-water beach dumping (đổ nước thải sinh hoạt ra biển) plan.

Shoreline residents up in arms over airport expansion (mở rộng sân bay) plans.

A group of District Six residents is up in arms because a land claimant (nguyên đơn) is renting out his house to foreigners.

Residents of Labreche Drive are up in arms that the city is putting a bus stop on their street, saying it is “a disaster waiting to happen.”

An Englishman's home, it is said, is his castle. Little surprise then that the prospect of a “mansion tax” on British property worth over £2 million ($3 million) has rich homeowners up in arms.

Phạm Hạnh

Tags: phrase

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục