Lời xin lỗi bị chối từ

Photo courtesy Courtney Carmody.

In this life, when you deny someone an apology, you will remember it at time you beg forgiveness.
~ Toba Beta

Trong cuộc sống này, nếu bạn từ chối lời xin lỗi của ai, bạn sẽ nhớ nó mỗi khi bạn cầu xin ai sự tha thứ.

Bài trước: Khát khao thành công
Tags: quote

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục