Chiếc bè nghệ thuật

Photo courtesy A.Davey.

Art has always been the raft onto which we climb to save our sanity. I don't see a different purpose for it now.
~ Dorothea Margaret Tanning

Nghệ thuật vốn luôn luôn là cái bè chúng ta trèo lên để cứu lấy sự lành mạnh tinh thần của mình. Giờ tôi [cũng] chẳng thấy nó có mục đích nào khác. (by Trần Tiễn Cao Đăng)

Tags: quote

1 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục