Sứ mệnh của nhà văn

Photo courtesy Hans Splinter.

The dark side of humanity and of society is always there, and it is up to the writer to show it, because if he doesn't, it hides itself and appears when it is least expected.
~ Carlos Fuentes

Mặt tối của loài người và của xã hội luôn luôn có đó, và làm cho người ta thấy nó là việc của nhà văn, bởi nếu anh ta không làm, nó tự ẩn đi và xuất hiện khi người ta ít ngờ tới nhất. (by Trần Tiễn Cao Đăng)

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục