Tìm kiếm niềm đam mê

Photo courtesy Tristan.

Finding your passion isn’t just about careers and money. It’s about finding your authentic self. The one you’ve buried beneath other people’s needs.
~ Kristin Hannah

Tìm kiếm niềm đam mê không chỉ là về sự nghiệp và tiền bạc. Đó là việc tìm kiếm bản thân đích thực của bạn; cái mà bạn đã chôn vùi dưới những nhu cầu của người khác.

Bài trước: Hãy biết thứ tha

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục