Sống cuộc sống mà bạn muốn

Photo courtesy martinak15.

You are born and then you die, but in between these two moments you can do anything you want.
Don’t let society’s rules dictate what happens in-between for you.
You can break out of the box. You can live the life YOU want.
~ Unknown

Bạn được sinh ra (trên đời) và rồi sẽ chết, nhưng ở giữa hai thời điểm đó bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn.
Đừng để các quy tắc xã hội "ra lệnh" những gì xảy ra ở giữa (hai thời điểm đó) đối với bạn.
Bạn có thể thoát ra khỏi chiếc hộp. Bạn có thể sống cuộc sống mà bạn muốn.

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục