Sống có trách nhiệm

Cuban Man. Photo courtesy Les Haines.

You are personally responsible for becoming more ethical than the society you grew up in.
~ Eliezer Yudkowsky

Cá nhân bạn phải có trách nhiệm trở nên đạo đức hơn so với xã hội mà bạn lớn lên trong đó.

Tags: transform

2 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục