Cố gắng của người buồn nhất

Stand up comedians* inspire U.S. troops in Afghanistan. Photo courtesy ResoluteSupportMedia.

I think the saddest people always try their hardest to make people happy because they know what it’s like to feel absolutely worthless and they don’t want anyone else to feel like that.
~ Robin Williams

Tôi nghĩ rằng những người buồn nhất luôn cố hết mình để làm cho mọi người vui vì họ biết cảm giác hoàn toàn vô giá trị là như thế nào và họ không muốn bất kỳ ai khác cảm thấy như thế.


* KABUL PROVINCE, Afghanistan (Dec. 17, 2010) -- GOOD MORNING AFGHANISTAN!! Robin Williams does a short comedy routine to boost U.S. troops morale at New Kabul Compound as part of a USO holiday troop visit accompanied by (from left) Kathleen Madigan, Lewis Black, Kix Brooks, Bob Dipiero, and Lance Armstrong.
Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục