Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Photo courtesy U.S. Army.

There are going to be days when you won’t have the energy or drive to get out of bed. There are going to be days when you’re going to want to give up – give up on love, life, or school. The thing is, you’re not allowed to give up. You were given a life and you’re supposed to live it. The truth is the seventy or eighty years that you’re given isn’t long enough to do the things you’re supposed to do. Sure, you’re gonna hit a few bumps along the way, but you’ve got to pick yourself up and move on. Life is unpredictable and things might not always work out the way you want them to, but that’s no reason to give up. You’re here for a reason and someday when you’re not expecting it, you’re going to discover your reason for being here. And when that does happen, your life will never be the same again.
~ Unknown

Sẽ có những ngày bạn không có năng lượng hay động lực để ra khỏi giường. Sẽ có những ngày bạn muốn từ bỏ - từ bỏ tình yêu, cuộc sống, hay trường học. Có điều là, bạn không được phép bỏ cuộc. Bạn được hưởng một cuộc sống và bạn phải sống cuộc sống đó. Sự thật là 70 hay 80 năm mà bạn được hưởng, không đủ dài để bạn làm những điều bạn phải làm. Chắc chắn, bạn sẽ vấp phải đôi chỗ xóc trên đường (đời), nhưng bạn phải đứng lên và bước tiếp. Cuộc sống không thể biết trước (ngày mai) và mọi việc có thể không luôn như bạn muốn, nhưng điều đó không có lý do gì để bỏ cuộc. Bạn ở đây (cuộc đời này) vì một lý do và một ngày nào đó khi bạn không ngờ tới, bạn sẽ khám phá ra lý do đó. Và khi điều đó xảy ra, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ như trước nữa.

Tags: quote

2 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục