Hành trình đến tự do

Photo courtesy Richard Schatzberger.

Writing is my freedom, where I receive order from no one, not even from myself.
~ César Aira

Viết văn là tự do của tôi, nơi tôi không nhận lệnh của bất cứ ai, kể cả của chính tôi. (by Trần Tiễn Cao Đăng)

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục