"Open to the question" nghĩa là gì?

Câu lạc bộ có hấp dẫn họ không là điều còn phải xem xét. Photo courtesy Duncan Hull.

'Open to the question' nghĩa là còn phải xem xét lại; để ngỏ khả năng trả lời (đối với 1 câu hỏi).

Ví dụ
Whether the club could attract them is still open to the question at this point.

Labour MP Stella Creasy said she would be "open to the question" of putting her name forward for the deputy leadership of the party.

To revive our faith, we must learn and teach to be open to the question, “The Lord God called to man, where are you?”

But Mr Alexander’s comments suggest it could leave the door open to the question of whether it is time to reconsider if Britain could get by with a lesser deterrent (sự răn đe) in a post-Cold War era.

Phạm Hạnh


Tags: phrase

Post a Comment

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục