phrase

I smell a rat baby!!! Photo courtesy guillermo varela . ' Smell a rat ' có từ smell là ngửi, và rat là chuột (ngửi thấy mùi c...