Journey in Life: 02/18/15

Wednesday, February 18, 2015

Chương trình truyền hình Xuân Ất Mùi có gì?

phim hay lắm... :D

Chùa Phnom Krom - Siem Reap

Cambodia, 30 Nov 2014.


Bài trước: Chùa Wat Preah Prom Rath - Siem Reap

Chùa Wat Preah Prom Rath - Siem Reap

Cambodia, 29 Nov 2014.


Bài trước: Chùa Wat Bo - Siem Reap