video

chạy trốn khỏi Việt Nam năm 1978, rời con tàu Huy Phong đến Hongkong, đặt tên tương ớt theo một làng ven biển ở Thái Lan... ...