word

Photo courtesy Jonathan Kellenberg . 'Good faith' có từ faith là sự tin cậy, lòng trung thành và good là tốt, hảo; vì thế có ...