word

Alan Greenspan đọc dữ liệu kinh tế rất nhanh. Photo courtesy Financial Times . 'Rattle off' nghĩa là đọc nhanh, đọc lướt, nói...