word

Hãy sống đẹp, đừng phản bạn. Photo courtesy Andrew Gould . 'Rat out' có từ rat là bỏ đảng, bỏ hàng ngũ trong lúc khó khăn, và...