Journey in Life: 07/05/15

Search This Blog

Sunday, July 5, 2015

"Break bread with" nghĩa là gì?

Hôm nay ngày Chúa nhật. Photo courtesy michael_swan.

'Break bread with' nghĩa thông thường là cùng ăn với ai đó (share a meal with someone); ngoài ra (trong Kitô giáo) nghĩa là làm lễ bí tích thánh thể (celebrate the Eucharist/Communion).

Ví dụ
Jeb Bush to break bread with Romneys.

Inter break bread with Stevan Jovetic's Agent.

Home of the brave isn't just a lyric when you break bread with the brave you call neighbors. Happy Fourth of July.

In order to understand the religious anomalies (những kẻ dị giáo) that are ISIS and Boko Horam, people must sit at the table and break bread with those who can explain such faith gone rogue (bất hảo, xỏ lá ba que).

Phạm Hạnh


Nhà thờ Cửa Bắc

Sống trong chánh niệm tỉnh giác

Photo courtesy tinyfroglet.

When people are exposed to the practice, they are inspired. You don’t need to talk in order to teach. You need to live your life mindfully and deeply.
~ Thich Nhat Hanh

Khi mọi người tiếp xúc với sự hành đạo, họ được truyền cảm hứng. Bạn không cần nói để giảng (đạo). Bạn cần sống cuộc sống của mình có chánh niệm và sâu sắc.

Bài trước: Ngồi trong an lạc

Tôi yêu anh - người khiến tôi cười

Photo courtesy: Intelligence is sexy.

Tôi yêu những người khiến tôi cười. Tôi thành thật nghĩ cười là điều tôi thích nhất. Cười chữa lành nhiều bệnh tật. Đó có lẽ là điều quan trọng nhất ở một con người.

Popular Now