Journey in Life: 07/12/15

Search This Blog

Sunday, July 12, 2015

Đôi cánh mạnh mẽ

A pair of condors in Flight. Photo courtesy Pacific Southwest Region.

The bird that would soar above the level plain of tradition and prejudice must have strong wings.
~ Kate Chopin

Chú chim bay vượt lên trên "đồng bằng" của truyền thống và thành kiến hẳn phải có đôi cánh mạnh mẽ.

Bài trước: Quan tâm đúng chỗ

Popular Now