phrase

Cấm không được nói chuyện đùa về hiếp dâm. Photo courtesy kishjar? . 'Out of bounds' nghĩa là ngoài phạm vi quy định, cấm vào...