Journey in Life: 09/04/15

Search This Blog

Friday, September 4, 2015

"Out of bounds" nghĩa là gì?

Cấm không được nói chuyện đùa về hiếp dâm. Photo courtesy kishjar?.

'Out of bounds' nghĩa là ngoài phạm vi quy định, cấm vào, cấm đề cập đến.

Ví dụ
Chennai parks may be out of bounds for seniors.

Most Patna roads are out of bounds for vehicles.

Rape jokes are 'always out of bounds', unlike race jokes.

Beach Road is out of bounds for pets, reiterates Municipality.

Phạm Hạnh

Popular Now