Can đảm đứng lên và bước tiếp

Statue of Sir Winston Churchill, Parliament Square. Photo courtesy Gerold.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
~ Winston Churchill

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Tags: quote

2 Nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục