Đàn bà phong lưu đa tình

Photo courtesy Jonathan Kos-Read.

With Women, we speak of "love", "duty", "right", "wrong", "pity", "hope", and other irrational and emotional conceptions, which have no existence, and the fiction of which has no object except to control feminine exuberances.
~ Edwin Abbott

Với phụ nữ, chúng ta nói về "tình yêu", "nghĩa vụ", "đúng", "sai", "lòng trắc ẩn", "niềm hy vọng", và những quan niệm về tình cảm phi lý khác, mà không hề có, và những điều hư cấu về chúng không có mục tiêu nào khác ngoài việc kiểm soát sự phong lưu của họ.

Tags: quote

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục