Journey in Life: 01/05/16

Search This Blog

Tuesday, January 5, 2016

Có phải số đông luôn đúng?

Photo courtesy Don DeBold.

Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.
~ Mark Twain

Bất kì khi nào bạn thấy mình ở phía đa số, đó là lúc dừng lại và suy ngẫm.

Nghệ thuật làm nên cuộc sống

Writing lyrics. Photo courtesy Jaime González.

It is art that makes life, makes interest, makes importance…and I know of no substitute whatever for the force and beauty of its process.
~ Henry James

Đừng tự làm hết mọi việc

Don't outsource justice. Photo courtesy CPSU/CSA.

I made up my mind long ago that life was too short to do anything for myself that I could pay others to do for me.
~ W. Somerset Maugham

Từ lâu tôi đã quyết định rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để tự mình làm bất kì điều gì mà tôi có thể trả tiền để người khác làm thay.

Tính từ tiết lộ tính cách

Photo courtesy Jim Pennucci.

A man's character may be learned from the adjectives which he habitually uses in conversation.
~ Mark Twain

Từ các tính từ một người thường nhắc tới khi nói chuyện, ta có thể biết tính cách của người đó.

Thế giới trong năm 2016


video của The Economist

Popular Now