Journey in Life: 01/09/16

Search This Blog

Saturday, January 9, 2016

Người mua vui

Không vì ai, thì vì cái gì... Photo courtesy ErasmusOfParis.

Most amusements only mean trying to win another person's money.
~ Rudyard Kipling

Hầu hết các trò vui chỉ là nhằm giành được tiền của người khác.

Vì sao người ta lại thích tìm đến rượu?

Cứ làm bạn đã. Photo courtesy Andrea Henk.

Wine is a turncoat; first a friend and then an enemy.
~ Henry Fielding

Rượu là một kẻ xoay chiều; đầu tiên là bạn và sau đó là kẻ thù.

Vì sao nên ăn sôcôla?First, cocoa beans are packed with flavonoids which are natural antioxidants, preserve cell membranes (màng tế bào) and ward off cardiovascular (tim mạch) disease.

Second, cocoa contains a stimulant (chất kích thích) called theobromine which has some positive health effects, by increasing the heartbeat (nhịp tim) and dilating (làm giãn) blood vessels, it can lower blood pressure, fight tooth decay more effectively than fluoride.

There is a dark side to chocolate. In rare cases eating too much chocolate can lead to theobromine poisoning which can be lethal - but more often causes nausea (buồn nôn), trembling, or headaches.

Popular Now