china

không gì bằng tiền cả :) ở Trung Hoa, độc giả trả cho nhà văn từng 1.000 từ một lần (như kiểu chương hồi) -> tác giả có thu nhập liề...