phrase

Nghề biên/phiên dịch không phải là một công việc "làm chơi ăn thật". Photo courtesy Siemens PLM Software . 'Money for j...