word

Ở Ấn Độ, doanh nghiệp khởi sự được miễn thuế trong 3 năm đầu. Photo courtesy Betsy Weber . 'Tax holiday' nghĩa là thời gian m...

word

The Rolling Stones 14 on fire. Photo courtesy xiquinhosilva . 'Tax exile' có từ exile là sống tha hương, sống lưu vong; vì th...

word

Tax Day New York*, April 17, 2012. Photo courtesy Michael Fleshman . 'Tax dodger' có từ dodge là chạy lắt léo, di chuyển lắt ...