Journey in Life: 04/27/16

Search This Blog

Wednesday, April 27, 2016

Bí ẩn khoảng tối Mặt Trăng

Photo courtesy Discloser.sk.

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.
~ Mark Twain

Mỗi người đều là một Mặt Trăng, và có một mặt tối mà họ không bao giờ cho bất kỳ ai biết.


Popular Now