word

Liệu có khí hiếm trong cả ngựa và người? Photo courtesy Jessica Cross . 'Noble gas' có từ noble là (hóa học) không hoạt động,...

columnist

shared from Huỳnh Phước Sang . ----- Môi Trường ư, thật sự nó đau đớn thế này! Hàng ngày, thế giới thải ra biết bao nhiêu rác, phế ...