Journey in Life: 05/14/16

Search This Blog

Saturday, May 14, 2016

Chân thành chúc mừng anh

Photo credit: nbcnews.

There is an old-time toast which is golden for its beauty. "When you ascend the hill of prosperity may you not meet a friend."
~ Mark Twain

Có một câu kinh điển cực hay khi nâng cốc chúc rượu là: "Chúc anh không gặp phải người bạn nào khi lên đến đỉnh cao danh vọng."

Popular Now