word

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhật Bản, cười vui sướng thôi, không có gì tự mãn đâu :). Ảnh chụp 10h:58 sáng ngày 30/7/2010. 'Fish-eatin...