phrase

Lỗi lầm. Photo courtesy Katia Romanova . '...to a fault' nghĩa là hết sức, vô cùng, thái quá ((of someone who displays a part...